| Điện thoại Panasonic
15259
Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TGC210
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KX-TGC210/TGC212
    
i.    Cài đặt ngày giờ cho máy.
-    Nhấn  , nhấn lần lượt các phím [#] [1] [0] [1]
-    Nhấn [Ξ]/OK 
-    Nhập ngày tháng năm  nhấn [OK] để xác nhận
-    Nhập giờ phút  nhấn [OK] để xác nhận
ii.    Cài đặt chức năng báo thức.
-    Nhấn  , nhấn lần lượt các phím [#] [7] [2] [0]
-    Chọn từ 1 đến 3 để chọn kiểu chuông báo thức  nhấn [OK]
-    Nhấn  hoặc  để chọn kiểu báo thức 
“Off”: tắt báo thức
“Once”: báo 1 lần
“Daily: báo hàng ngày
“Weekly”: báo hàng tuần
-    Nhập giờ cần báo thức Nhấn [OK]
III.     Nhớ số điện thoại vào máy con
1. Nhớ  số vào danh bạ
-    Nhấn  Nhấn  
-    Nhấn  để chọn “NEW ENTRY”Nhấn [OK]
-    Nhập tên cần lưu Nhấn [OK]
-    Nhập số cần lưu Nhấn [OK] 2 lần
2. Nhớ  số gọi nhanh:
Nhớ số chưa có trong danh bạ
-    Nhấn và giữ phím số muốn lưu số gọi nhanh (1 đến 6)  nhấn phím hình quyển sách và mũi tên
-    Sử dụng  hoặc  để chọn “Manual” Nhấn OK
-    Nhập tên cần lưu  nhấn phím OK 
-    Nhập số cần lưu  Nhấn OK
Nhớ số từ danh bạ
-    Nhấn và giữ phím số muốn lưu số gọi nhanh (1 đến 6)  nhấn phím hình quyển sách và mũi tên
-    Nhấn  hoặc  để chọn “Phonebook” Nhấn OK
-    Nhấn  hoặc  để chọn mục cần lưu   nhấn OK 
+> Thực hiện cuộc gọi bằng số nhớ nhanh:
-    Nhấn và giữ phím nhớ nhanh 
-    Màn hình hiển thị tên người hoặc số điện thoại đã nhớ
-    Bạn bấm phím “ TALK “ để bắt đầu gọi 
IV. Trò chuyện giữa hai tay con (chỉ có ở KX-TGC212)
-    Bạn đang sử dụng tay con thứ nhất.
-    Bạn nhấn phím  , tay con còn lại sẽ tự động đổ chuông
V. Truyền cuộc gọi từ ngoài vào (chỉ có ở KX-TGC212)
Cuộc gọi ra bên ngoài có thể chuyển sang số máy khác
-    Bạn đang nói chuyện với người bên ngoài bằng tay con 01
-    Bạn nhấn phím    đợi đầu dây bên kia trả lời
-    Khi tay con còn lại trả lời, bạn nhấn   để hoàn tất việc truyền cuộc gọi
-       Để tham gia đàm thoại 3 bên, khi tay con thứ 2 trả lời, bạn nhấn phím [ ] , chọn “Conference” để tham gia cuộc đàm thoại  nhấn [OK].
VI.  Chức năng kết nối tay con với máy mẹ
1.    Thao tác trên tay con
Nhấn  , nhấn lần lượt các phím [#] [1] [3] [0] 
2. Thao tác trên máy mẹ
-    Nhấn và giữ phím   trong 5 giây. 
3. Thao tác trên tay con 
-    Nhấn [OK], chờ đến khi “ Base PIN “ hiển thị
-    Nhập mã Pin: 4 số 0 “ 0000 “, nhấn [Ξ]/OK 
-    Khi nghe thấy tiếng beep thì bạn đã đăng nhập tay con thành công.
4. Bỏ kết nối tay con và máy mẹ 
   Nhấn  , nhấn lần lượt các phím [#] [1] [3] [1] 
  Tất cả tay con đã kết nối sẽ hiển thị
-    Nhấn  hoặc  để chọn tay con cần bỏ kết nối
-    Nhấn  hoặc để chọn “Yes”  nhấn [OK]


Xem thêm thông tin: www.namlong.vn