| Điện thoại Panasonic
27260
Hướng dẫn sử dụng điện thoại Panasonic KX-TGB110
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KX-TGB110/TGB112    

i.    Cài đặt ngày giờ cho máy.
-    Nhấn [Ξ]/OK, nhấn  hoặc  để chọn “ CLOCK/ALARM ”
-    Nhấn [Ξ]/OK 
-    Màn hình hiển thị “DATE & TIME”  nhấn [Ξ]/OK
-    Nhập ngày tháng năm  nhấn [Ξ]/OK để xác nhận
-    Nhập giờ phút  nhấn [Ξ]/OK để xác nhận
ii.    Cài đặt chức năng báo thức.
-    Nhấn [Ξ]/OK, nhấn  hoặc  để chọn “ CLOCK/ALARM ”
-    Nhấn [Ξ]/OK, nhấn  hoặc  để chọn “ SET ALARM ”
-    Nhấn [Ξ]/OK, nhấn  hoặc  để chọn “ON” 
-    Nhấn phím [Ξ]/OK, vào giờ cần báo thức Nhấn [Ξ]/OK
III.     Nhớ số điện thoại vào máy con
1. Nhớ  số vào danh bạ
-    Nhấn [Ξ]/OK , vào “PHONEBOOK”
-    Nhấn [Ξ]/OK, nhấn  để chọn “ADD NEW”Nhấn [Ξ]/OK
-    Nhấn [Ξ]/OK, nhấn  để chọn “ENTER NAME”
-    Nhập tên cần lưu Nhấn [Ξ]/OK, màn hình hiển thị “ENTER NUMBER”
-    Nhập số cần lưu Nhấn [Ξ]/OK
2. Nhớ  số gọi nhanh:
-    Nhấn phím hình quyển sách để vào “PHONEBOOK”
-    Sử dụng  hoặc  để chọn “EDIT” Nhấn OK
-    Sử dụng hoặc để chọn số cần lưu ở chế độ gọi nhanh (số 1 hoặc số 2)  Nhấn [Ξ]/OK
-    Nhập tên  nhấn phím OK 
-    Nhập số  Nhấn OK
+> Thực hiện cuộc gọi bằng số nhớ nhanh:
-    Nhấn và giữ phím nhớ nhanh 
-    Màn hình hiển thị tên người hoặc số điện thoại đã nhớ
-    Bạn bấm phím “ TALK “ để bắt đầu gọi 
IV.     Cài đặt kiểu chuông
Có 5 kiểu chuông để bạn lựa chọn
-    Nhấn phím [Ξ]/OK 
-    Nhấn  đê chọn “ PERSONAL SET ” Nhấn [Ξ]/OK
-    Nhấn  đẻ chọn “HANDSET TONE” Nhấn [Ξ]/OK
-    Chọn “RING MELODY ” Nhấn [Ξ]/OK
-    Nhấn  hoặc  đến để chọn kiểu chuông.
-    Nhấn phím [Ξ]/OK để xác nhận
Máy có thể thay đổi âm lượng chuông (6 mức âm lượng chuông)
-    Nhấn phím [Ξ]/OK 
-    Nhấn  hoặc  đê chọn “PERSONAL SET” Nhấn [Ξ]/OK
-    Nhấn  đê chọn “HANDSET TONE” Nhấn [Ξ]/OK
-    Nhấn hoặcđê chọn “RINGER VOLUME” Nhấn [Ξ]/OK
-    Nhấn  hoặc  đến để chọn mức âm lượng chuông từ 1-5 hoặc “OFF” để tắt chuông.
-    Nhấn phím [Ξ]/OK để xác nhận
V. Trò chuyện giữa hai tay con (chỉ có ở KX-TGB112)
-    Bạn đang sử dụng tay con thứ nhất.
-    Bạn nhấn phím  , tay con còn lại sẽ tự động đổ chuông
VI. Truyền cuộc gọi từ ngoài vào (chỉ có ở KX-TGB112)
Cuộc gọi ra bên ngoài có thể chuyển sang số máy khác
-    Bạn đang nói chuyện với người bên ngoài bằng tay con 01
-    Bạn nhấn phím    tay con còn lại sẽ tự động đổ chuông
-    Khi tay con còn lại trả lời, bạn nhấn   để hoàn tất việc truyền cuộc gọi
-       Để tham gia đàm thoại 3 bên, khi tay con thứ 2 trả lời, bạn nhấn và giữ phím [Ξ]/OK để tham gia cuộc đàm thoại.
-       Nhấn   để kết thúc cuộc gọi
VII.  Chức năng kết nối tay con với máy mẹ
1. Thao tác trên máy mẹ
-    Nhấn và giữ phím   trong 5 giây. Máy mẹ sẽ duy trì chế độ đăng ký trong 90 giây
2. Thao tác trên tay con 
-    Nhấn [Ξ]/OK, nhấn  hoặc  để chọn “ ADVANCED SET “
-    Nhấn [Ξ]/OK , nhấn  hoặc  để chọn “ REGISTER “
-    Nhấn [Ξ]/OK, nhập mã Pin: 4 số 0 “ 0000 “, nhấn [Ξ]/OK 
-    Khi nghe thấy tiếng beep thì bạn đã đăng nhập tay con thành công.
3. Bỏ kết nối tay con và máy mẹ 
-    Nhấn [Ξ]/OK, nhấn  hoặc  để chọn “ ADVANCED SET “
-    Nhấn [Ξ]/OK , nhấn  hoặc  để chọn “ UNREGISTER “
-    Nhấn [Ξ]/OK, nhập mã Pin: 4 số 0 “ 0000 “, nhấn [Ξ]/OK 
-    Nhấn  để chọn tay con cần bỏ kết nối với máy mẹ. Khi nghe thấy tiếng beep thì bạn đã bỏ kết nối tay con thành công.

Xem thêm thông tin: www.namlong.vn